От няколко месеца вече Работилница Седянка работи по проект З.Н.А.М.Е.

Шестима доброволци от три изпращащи организации в продължение на три етапа от по двама доброволци в група за единадесет месеца, ще бъдат активни участници в работни групи, организирани по проекта в Демонстрационите центрове на НД Работилница Седянка в Велико Търново и Казанлък, за по шест месеца престой във всеки от градовете. Проектът ще даде възможност на участващите доброволци да бъдат включени в ежедневната дейност на организацията ни и партньорите, насочена към  формиране на транс културен мост (обмен на културни ценности) между различните националности и поколенията, да се формира толерантност и емпатия към различните в общността и повишаване имиджа на местните културни институции и организации. Целта е, чрез различни арт дейности и арттерапевтични занимания на доброволците, да се работи системно за възпитаване у местните общности на способност да приемат разликите на културите и отправяне на послание за запазване, съхраняване и развиване на традициите. Доброволците ще имат възможност да научат повече за техники на изкуството като плъсти (работа с естествени материали като вълна), техника на изработка за дантела, бродерия и др. креативни идей за изработка на кукли, играчки, украси, книгоразделители и т.н.  Ще работят и за да представят и собсвените си културни богатства и техники на работа с ръце, ще представят страните си, ще осъзнаят идеята, че възрастните хора не са били по различни от нас и ние един ден ще станем като тях, затова е важно да се учим от тях. Важни слогани в проекта ще са:  „Единни в многообразието” и „Съединението прави силата!”. Основа за изграждане на гражданското самосъзнание на младите европейци и българи от местните общности.

В проекта ще се разгледат младежките инициативи на ЕС като средство за подпомагане на инициативността и мотивацията на гражданите и повишаване умението на младия човек за адаптивност и работа. Използваните методи ще са: дискусии, презентации, активна педагогика.  работни ателиета по теми, арт терапия, музико терапия, хоротека, ролеви игри, самопредставяне. Дейности основани на принципа „заедно в изкуството”. Симулативни игри. Организиране на срещи с различни специалисти в области, които вълнуват ЕДС доброволците и могат да подпомогнат работата им и популяризирането на проекта чрез писане на нюслетъри.

Същността и съдържанието на проекта, като цяло са в основата на междукултурно образование между поколенията и учене през целия живот. Разпространение на ЕДС философията в местните общности и насърчаване на младите в участие по програмите на ЕС чрез трорчество и разпространение на различните култури.

В няколко последователни публикации ще ви запознаем с нашите доброволци и техните впечатления.

erazam